Prezes Grupy Azoty dla WNP PL: w firmie jest źle. Konieczna jest mocna restrukturyzacja

No Comments

Udział tego segmentu w całości osiąganych przychodów Grupy kształtował się na poziomie 26 proc., a jego udział w przychodach ogółem zmniejszył się o 3,1 pp. Sprzedaży produktów segmentu “Chemia” stanowiła sprzedaż na rynkach zagranicznych. Decyzje ta – jak podawano – zostały podjęte w związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego.

Młode pory już w sprzedaży. Ile kosztują? Sprawdź aktualne ceny porów [22.05.2024]

Przychody ze sprzedaży w segmencie “Agro” wyniosły 15,1 mld zł, tj. W porównaniu do 2021 roku poziom przychodów w tym segmencie zwiększył się o 72,3 proc., a jego udział w przychodach ogółem zwiększył się o 6,2 pp. Sprzedaży produktów segmentu stanowiła sprzedaż na rynku krajowym. Dolar powrócił do wzrostu Zgodnie ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupa Azoty odnotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mld 657 mln 853 tys. Zł (w porównaniu do 15 mld 901 mln 259 tys. w 2021 r.) oraz wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 10,3 proc.

Zebrali 10 mln dolarów na większą produkcję dronów. Sprzęt trafia na Ukrainę

Mocy wytwórczych i wstrzymały część produkcji w segmentach tworzyw i agro. Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 15,9 mld zł w 2021 r. Bardzo wysokie koszty wytworzenia produktów Segmentu Oxoplast,wynikające z cen surowców, znacząco wpłynęły na obniżenie rentowności w II połowie2022 roku.

Grupa Azoty miała 853,59 mln zł zysku netto w I kw. 2022 r.

Czynniki te doprowadziły do wzrostu kosztów działalności kędzierzyńskiej spółki. Pozytywny wpływ na wyniki miały z kolei osiągane poziomy cen produktów końcowych w kluczowych segmentach biznesowych. W Segmencie Agroraportowany kwartał był okresem dalszych wzrostów cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, co byłokonsekwencją zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Ceny gazu ziemnego w tym okresiekontynuowały Czy powinienem handlować opcjami binarnymi dynamiczne wzrosty zapoczątkowane w II półroczu 2021 roku,osiągając najwyższe poziomy pod koniec sierpnia 2022 roku. Średnia cena rynkowagazu ziemnego w III kwartale 2022 roku w relacji do analogicznego okresu rokuubiegłego była wyższa o ponad 300%. Konsekwencją rekordowych giełdowych cengazu ziemnego była decyzja podjęta w sierpniu 2022 roku o czasowym ograniczeniuprodukcji w trzech kluczowych spółkach Grupy Azoty, tj.

Grupa Azoty: 583 mln zł zysku netto za 2022 r.

W całym rokuobserwowano zachwianie równowagi popytowo-podażowej, w głównej mierzespowodowanej sytuacją gospodarczą Europy wynikającą z agresji Rosji wobecUkrainy. Producencioczekiwali na aktywność rynku i wzrost sprzedaży w związkuz nadchodzącym sezonem nawozowym, a odbiorcy wstrzymywali sięz zakupami w oczekiwaniu na spadek cen nawozów, którego spodziewalisię z uwagi na niższe niż w poprzednim kwartale ceny gazu. Konsekwencjąrozbieżności oczekiwań był niski popyt i wzrost stanów magazynowychnawozów u producentów i dystrybutorów. Dodatkowym czynnikiemograniczenia zakupów przez odbiorców były niepokojące sygnały ze strony rynkurolnego, zwłaszcza obserwowany trend spadkowy cen płodów rolnych, czemusprzyjały wysokie wolumeny zbóż pochodzących z Ukrainy. Olbrzymi wpływ na sytuację gospodarczą miała agresja Rosji na Ukrainę, co przejawiło się poprzez historyczne, wysokie ceny gazu ziemnego oraz przerwanie łańcucha dostaw propylenu.

  1. Produkcja nawozów w spółkach Grupy została przywrócona w październiku.
  2. Grupa Azoty nadal ogranicza produkcję nawozów i ocenia, że aby została ona wznowiona, muszą poprawić się warunki w otoczeniu rynkowym – poinformował wiceprezes Marek Wadowski podczas czwartkowej wideokonferencji.
  3. WSegmencie Chemia odnotowano wzrost przychodów z 815 mln zł do mln zł(tj. o 119,1% r/r), przy marży EBITDA na poziomie 21,1% (wyższej o 11,2 pp.r/r).
  4. Przypomniał, że Grupa Azoty ma umowę z PGNiG, która zakłada rozliczenie cen gazu według cen notowanych na rynku.
  5. W II kwartale 2022 roku Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości mln zł, wynik EBITDA w wysokości mln zł, marżę EBITDA na poziomie 19,3% i zysk netto w wysokości 800 mln zł.

Przyszłość największej na świecie kopalni nawozów zagrożona

Europa stała się regionem o najwyższych kosztach produkcyjnych, cododatkowo ograniczyło możliwości sprzedażowe, sytuację pogorszyła równieżdostępność taniego towaru z importu. W konsekwencji klienci drastycznieograniczyli produkcję, a tym samym zapotrzebowanie na wyroby Segmentu Oxoplast,utrzymując minimalne poziomy zapasów. Osiągnęła w IV kwartale 2022 roku skonsolidowany wynik netto na poziomie minus 40,7 mln zł i przychody ze sprzedaży w wysokości 853 mln zł, przy wyniku EBITDA wynoszącym minus 12 mln zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły mln zł w II kw. Zysk operacyjny wyniósł mln zł wobec 169 mln zł zysku rok wcześniej.

Wnioskujesz o ekoschematy? Wypełniaj rejestr zabiegów agrotechnicznych

W pierwszym półroczu 2022 roku Grupa Azoty utrzymywała produkcję na pełnych dostępnych mocach. W 2021 roku Grupa Azoty opublikowałastrategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanychprzez transformację klimatyczno-energetyczną Grupy Kapitałowej. Ogłoszonastrategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej.Szczegółowe projekty z zakresu m.in. Zielonej energii przemysłowej,ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowymprojekcie „Zielone Azoty”.

Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6 proc. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 22,0 proc. W Kędzierzynie-Koźlu osiągnęły zysk w wysokości 491 mln złotych przy 4,7 mld złotych przychodu – poinformowało w piątek biuro prasowe spółki.

Benzenu i fenolu odpowiednio o 18% i 24%, przy jednoczesnym wzroście cen wytwarzanego w Grupie Azoty poliamidu. Wolumen sprzedaży poliamidu był nieznacznie niższy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ze względu na słabnący popyt w przemyśle motoryzacyjnym, co było spowodowane trudnościami z dostępnością półprzewodników oraz innych komponentów, nieodbudowaną po okresie pandemii COVID-19. Skutkowało to czasowymi ograniczeniami i włączeniami produkcji u końcowych odbiorców. Wypracowana w II kwartale 2022 roku marża EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 8,6%. W III kwartale 2022 roku wyniki finansowe Grupy Azoty były zdeterminowane w szczególności skutkami zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego – podstawowego surowca wykorzystywanego w procesach produkcji nawozów.

Na komercyjną produkcję trzeba poczekać do czasu pozytywnego zakończenia tzw. Pozyskać finansowanie, dogadać się z Orlenem Projekt i zoptymalizować koszty. “Wyniki pierwszego półrocza były na dobrym poziomie, ale nie spodziewamy się utrzymania takich wyników w dalszej części roku 2022” – dodał.

W segmencie Agro raportowany kwartał był kolejnym z rzędu okresem wysokich cen surowców wykorzystywanych w procesach produkcji nawozów, w szczególności gazu ziemnego, soli potasowej oraz fosforytów. Hinc przypomniał, że nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej były zmuszone do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmencie “Agro” oraz w segmencie “Tworzywa”. “Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich” – dodał.

Pozytywnym czynnikiem wpływającym nadziałalność Oxoplastu były wysokie kursy walut (EUR i USD), a także – czasowo –wysoki poziom notowań ICIS propylenu, tym samym produktów Segmentu. Wsegmencie Tworzywa wolumen sprzedaży był na zbliżonym do ubiegłorocznegopoziomie. Z niego zostanie wybrane te, które najbardziej i najkorzystniej będą wpływały na przyszłość spółki. O trudnej sytuacji w spółce i o tym, jakie potrzebna są działania, aby ją poprawić, mówi portalowi WNP.PL Adam Leszkiewicz, prezes potentata. W związku z bezpłatną subskrypcją zgadzam się na otrzymywanie na podany adres email informacji handlowych. W 2022 roku Grupa Azoty Siarkopol poinformowała, że na terenach pokopalnianych w Dobrowie planuje uruchomienie farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MWp.

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

More from our blog

See all posts

Leave a Comment